Verhuurbeheer

Ontwikkel uw vastgoedpatrimonium zonder de beperkingen van het beheer

Basic

 • Verhuurbeheer
 • Verhuur
 • Plaatsbeschrijving
 • Verzekering onbetaalde huur *

premium

 • Verhuurbeheer
 • Verhuur
 • Plaatsbeschrijving
 • Verzekering onbetaalde huur *

all in

 • Verhuurbeheer
 • Verhuur
 • Plaatsbeschrijving
 • Verzekering onbetaalde huur *

* onder bepaalde voorwaarden

Onze tarieven zijn gebaseerd op percentages.

Als geen resultaat wordt geboekt, worden ook geen honoraria aangerekend. Wanneer een huurder zijn verplichtingen niet nakomt (niet betaalde huur, geschillen enz.), wordt nooit een minimumforfait aangerekend. Degressieve honoraria voor eigenaars van meerdere complexen.

Uw kosten ten gevolge van verkeerde beslissingen en een verkeerd beheer liggen vaak hoger dan de kosten voor de prestaties van een professionele beheerder.

Uw patrimonium verdient aandacht op maat!
Aangezien elke eigenaar anders is en elk gebouw zijn bijzondere kenmerken heeft

Vaak gestelde vragen

Nous sommes spécialisés dans la gestion de tous les types de biens résidentiels, maisons et appartements, meublés compris.

Cependant, nous gérons également d’importants portefeuilles de biens professionnels tels que bureaux, commerces et biens semi-industriels.

Nous avons élargi nos compétences à l’exploitation de concept d’appart-hôtel et d’immeubles en co-living.

We zijn gevestigd in Brussel, Waals-Brabant, Vlaams Brabant, Namen en Henegouwen.

De kosten daarvoor zijn in elk geval ten laste van de eigenaar. In sommige gevallen behoren de werken tot de verantwoordelijkheid van de huurder. In dat geval voeren we eerst de werken uit
en bezorgen we hem nadien de rekening.

Wanneer een huurder de huurwoning verlaat, stellen we systematisch een plaatsbeschrijving op en houden we op de waarborg
de kosten in ten bedrage van de herstelling van de eventueel vastgestelde schade. Vervolgens laten we de herstellingswerken uitvoeren.

We willen dat u weet dat we dat punt zeer belangrijk vinden in de cyclus van het beheer dat u ons toevertrouwt. We zijn er
om uw belangen te beschermen.

De huurders kunnen ons bij een probleem gemakkelijk per telefoon of per mail bereiken. Op die manier kunnen we
gepast reageren. We stellen alles in het werk om de problemen ten laatste de volgende werkdag op te lossen.

Als de herstellingskosten hoger liggen dan de grenswaarde die we daarvoor samen vooraf hebben vastgelegd, bezorgen we u een prijsopgave of een volgens de regels opgemaakte aanvraag tot toestemming om de werken uit te voeren.

De huurder ontvangt van ons een noodnummer waarop we 24 uur per dag bereikbaar zijn. In eerste instantie proberen we de dringendheid van het probleem te bepalen en het indien mogelijk telefonisch op te lossen. In de meeste gevallen volstaat dit en besparen we u de kosten van een noodinterventie.

Neen. Zoiets zou volgens ons een onvergeeflijk belangenconflict zijn. Het is onze plicht om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen. Als professioneel vastgoedbeheerder en dankzij het grote volume bestellingen die bij een pool met zorg uitgekozen aannemers wordt geplaatst, beschikken we over een sterke onderhandelingspositie, waar u alle vruchten kunt van plukken.

Wij kunnen de kredietwaardigheid en de betrouwbaarheid van een huurder niet garanderen. Dit is een groot risico, dat inherent is aan vastgoedbeleggingen.

Dat is de reden waarom RealtyCare aan de kandidaat-huurders een volledig dossier vraagt.

Algemeen wordt aangenomen dat het bruto huurbedrag (incl. kosten) niet meer dan 33 % van het vaste en regelmatige netto-inkomen mag bedragen. Aan de kandidaten wordt systematisch gevraagd om een gedetailleerd dossier in te vullen – u vindt dit terug op het tabblad ‘huurder’. We eisen ook om bij het dossier een kopie van de identiteitskaart, het arbeidscontract, loonfiches enz. te voegen.

Wanneer de huur niet binnen de 5 dagen na de voorziene datum is ontvangen, wordt telefonisch contact opgenomen met de huurder en wordt een opvolgingsprocedure opgestart. Binnen de 12 dagen wordt via de post een eerste herinnering verzonden. Wanneer het verschuldigde bedrag daarna nog altijd niet is betaald, wordt een aangetekende brief verzonden met een ingebrekestelling. Naast die formaliteiten blijven we de huurder telefonisch ‘onder druk’ zetten.

Bij het uitblijven van een reactie gaan we – na toestemming van de eigenaar – over tot een gerechtelijke vervolging voor de bevoegde rechtbanken. In dat laatste geval behoudt u het laatste woord. Wellicht is het in dat verband interessant om te weten dat we met bepaalde advocatenkantoren overeenkomsten hebben lopen over
gunsttarieven voor hun diensten.

U ontvangt elke maand een becijferd uittreksel van ons, met een duidelijk overzicht van de inkomsten (huur, lasten) en alle betaalde kosten (energiefacturen, verzekeringspremies, afrekeningen van mede-eigendom …), zodat u een duidelijk zicht hebt op het saldo. Dat saldo wordt op het einde van elke maand op uw privébankrekening gestort.

Op het einde van het jaar ontvangt u een nauwkeurig en uitgebreid verslag van het volledige beheer van het vastgoed in de afgelopen periode.

Daarnaast kunt u op elk moment contact met ons opnemen als u op de hoogte wilt worden gehouden van een specifieke situatie. Totale transparantie maakt deel uit van onze verbintenissen.

We kunnen inderdaad in uw opdracht alle facturen betalen die verband houden met uw vastgoed. Dat geldt niet alleen voor uw verzekeringskosten, maar ook voor elektriciteit, water, onderhoud, krediet … Op voorwaarde uiteraard dat u over voldoende liquide middelen beschikt.

Wij streven ernaar om u een volledige gemoedsrust te bezorgen. Onze teams dienen de vertrouwelijkheid van uw gegevens dan ook te respecteren, tenzij u daar anders over beslist.

Wanneer wij een opdracht aanvaarden om uw vastgoed te beheren, dan betekent dit dat er een basis bestaat voor een vertrouwensrelatie. U hebt het recht om van ons het beste te eisen zodat uw patrimonium op zijn juiste waarde wordt geschat. Het is onze plicht om u zo tevreden mogelijk te houden.

We gaan ervan uit dat u het beheer van uw vastgoed aan ons toevertrouwt met de bedoeling om van iets meer gemoedsrust te kunnen genieten en om op beide oren te kunnen slapen. Dat is de essentie van onze opdracht.

RealtyCare is wellicht een van de enige agentschappen in België dat zich uitsluitend toespitst op het beheer van vastgoed van een eigenaar-belegger. We beschouwden het beheer van vastgoed als een volwaardig vak, waar geen plaats is voor improvisatie. Dit is een veeleisend, lastig en technisch vak; we zijn dan ook niet van plan om onze aandacht over verschillende vakgebieden in de vastgoedsector te spreiden. Privaat beheer is en blijft ons vak!

We zijn al sinds 1995 in dit vak actief en hebben in die tijd een knowhow en een beroepsgeweten opgebouwd dat algemeen wordt erkend in onze sector. We zijn ervan overtuigd dat uw patrimonium dankzij deze troeven optimaal zal renderen.

Voor het beheer van verhuurd vastgoed variëren onze honoraria volgens een percentage dat wordt berekend op de huur – en dan alleen als deze daadwerkelijk worden geïnd.

Wat de verhuur betreft, omvatten onze prestaties alle kosten voor bekendmaking, affichering, bezoeken en eventuele samenwerking met
vastgoedkantoren … Dit bedrag stemt overeen met een maand huur (excl. btw).

We garanderen een totale transparantie met betrekking tot onze honoraria. In geen geval zult u andere facturen ontvangen dan wat
vooraf werd afgesproken.

Onze honoraria zijn niet de laagste, maar ze zijn wel fair rekening houdend met de kwaliteit van onze dienstverlening. We zijn zeker dat we een meerwaarde bieden doordat we onze activiteiten uitsluitend beperken tot die van vastgoedbeheerder.

We streven ernaar om ons te positioneren als een onberispelijke beheerder in onze relaties tussen eigenaars/huurders, in het behoud van de kwaliteit van het vastgoed, in volledige transparantie met betrekking tot de rekeningen en het administratieve gedeelte.

We geloven rotsvast in het principe van ‘No Cure No Pay’ (geen resultaat, geen betaling). Indien een huurder zijn verplichtingen niet nakomt (niet betaalde huur, geschillen of andere) geldt nooit een forfait en zullen we ook geen honoraria aanrekenen.

Het is onze bedoeling om uw inkomen uit huur te optimaliseren; onze vergoeding zal worden berekend op basis van de verkregen resultaten.

Ja, een van onze troeven is onze reactiviteit. Na een gesprek waarbij alle doorslaggevende elementen voor een goed beheer worden besproken, kunnen we binnen de 24 uur daarna operationeel zijn.