Juridische kennisgeving

RealtyCare® is a brand of O.T. Projects Sprl

Adres van de maatschappelijke zetel
Paalstraat 14 B03
1080 Brussel
België

Tel  +32 (0)2 450 56 56
Fax : +32 (0)2 706 56 56
E-Mail : ot@RealtyCare.be
Website : www.RealtyCare.be
IBAN : BE45 0014 0466 5989

BIC GEBABEBB
RPM Bruxelles
TVA : BE0859.855.906

Olivier Tackoen, zaakvoerder
In België erkende vastgoedmakelaar, BIV n° 503442
Gsm +32 (0)475 68 13 24

Toezichthoudende autoriteit

Toezichthoudende autoriteit – Luxemburgstraat 16b – 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV, goedgekeurd per koninklijk besluit van 27 september 2006

Algemene gebruiksvoorwaarden

Door de site te gebruiken aanvaardt de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden en ziet hij af van elke claim ten opzichte van O.T. Projects bvba (RealtyCare). De bezoeker aanvaardt dat alle illegale of verdachte handelingen van zijn kant aan de bevoegde diensten worden gemeld.

De website wordt beheerd en gepubliceerd door O.T. Projects bvba (RealtyCare).

Vertrouwelijkheid van de informatie op de site

Het vastgoed kan te huur of te koop worden aangeboden via O.T. Projects bvba (RealtyCare).

Het nieuws en de algemene informatie betreffende het vastgoed worden zonder enige verbintenis aan u bezorgd. O.T. Projects bvba (RealtyCare) verleent geen garanties voor de juistheid, de volledigheid of de geschiktheid van welk gebruik dan ook van de verstrekte informatie.

We stellen alles in het werk om u op de website betrouwbare en regelmatig geüpdatete informatie over vastgoed beschikbaar te stellen. O.T. Projects bvba (RealtyCare) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste, onvolledige of ongeschikte informatie noch voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade – en dan in het bijzonder materiële, immateriële of andere schade – die voortvloeit uit het openen of het gebruik van de content van de website van O.T. Projects bvba (RealtyCare), met inbegrip van de gedownloade bestanden.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de website van O.T. Projects bvba (RealtyCare) hyperlinks naar content die afkomstig is van derden of naar websites die door derden worden beheerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de juistheid van de content van die websites. We kunnen ook niet worden beschouwd als instantie die de content van haar website of van websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of legitimeert. De exploitanten van die websites zijn bijgevolg als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving en de voorschriften met betrekking tot de producten en de diensten die ze te koop aanbieden op hun website – en dan meer bepaald betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving betreffende prijzen enz.

Inschrijving

U kunt zich vrij inschrijven op deze website. Hiervoor dient u een formulier in te vullen met uw persoonsgegevens. Uw inschrijving, waarop de regels van de privacywetgeving van toepassing zijn, biedt u toegang tot gratis diensten: het opslaan van uw zoekcriteria voor vastgoed, het opslaan van het aanbod van vastgoed dat u interesseert, meldingen per mail zodra een gebouw, dat aan uw criteria beantwoordt, op de site wordt geplaatst, meldingen zodra de prijs van een gebouw dat u interesseert, verandert, rapporten met advies over aankoop, verhuur, verhuizing, financiering en vastgoed in het algemeen, informatie en catalogi in verband met de voorwerpen die u hebt geselecteerd.

Uw wachtwoord, waarmee u zich kunt identificeren om gebruik te maken van die diensten, is persoonlijk en vertrouwelijk. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en u verbindt er zich toe om dat wachtwoord niet aan derden bekend te maken. De gebruiker is de enige en volledige verantwoordelijke voor elke activiteit die na het invoeren van zijn toegangscode wordt uitgevoerd.

Verbod van toegang tot de site

We behouden ons het recht voor om eenzijdig de toegang tot de volledige website of een deel ervan te ontzeggen aan elk natuurlijk of rechtspersoon die deze gebruiksvoorwaarden niet zou naleven, die de persoonsgegevens waartoe hij toegang zou kunnen hebben om betalende diensten of producten aan te bieden of om een groot aantal ongevraagde berichten naar mailadressen van andere internetgebruikers (‘spamming’) te verzenden voor gelijk welk commercieel doel of een andere niet-toegelaten manier, die op welke manier dan ook de goede reputatie van de site in gevaar zou brengen, die de intellectuele rechten van derden zou schenden of die de site voor onwettige redenen zou gebruiken.

We behouden ons ook het recht voor om deze personen gerechtelijk te vervolgen.

Beschikbaarheid van de site

We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaand bericht de toegang tot de site om technische of andere redenen te onderbreken. We behouden ons ook het recht voor om onze dienstverlening stop te zetten zonder dat we aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die onderbrekingen en de eventuele gevolgen daarvan voor u of voor anderen.

O.T. Projects bvba (RealtyCare) zal er in de mate van het mogelijke over waken dat de site en de bestanden die op de website kunnen worden gedownload, vrij zijn van bugs, virussen, Trojaanse paarden en spyware die niet toegelaten is. De aanwezigheid van deze virussen en andere bedreigingen kan echter niet worden uitgesloten. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke schade en/of elk verlies die/dat daaruit zou kunnen voortvloeien voor de gebruiker. O.T. Projects bvba (RealtyCare) raadt de gebruiker ten zeerste aan om een firewall, een antivirusprogramma of andere nodige beschermingsprogramma’s op zijn computer te installeren.

Intellectuele rechten

De teksten, foto’s, films, afbeeldingen, tekeningen, gegevens, databases, software, namen, commerciële benamingen en domeinnamen, merken, logo’s en andere elementen van welke aard dan ook die op deze site worden gepubliceerd, zijn beschermd door de wetten betreffende de bescherming van auteursrechten en zijn eigendom van O.T. Projects bvba (RealtyCare) of derden.

Het is verboden om deze site of een deel ervan te gebruiken, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren en te verspreiden voor een al dan niet commercieel gebruik, behalve indien de houder van die rechten daarvoor voorafgaand zijn schriftelijke toestemming heeft verleend.

Elke schending van dergelijke intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.

Recht op privacy

Er worden geen cookies gebruikt om gebruiksgegevens op te slaan, behalve de gegevens die nuttig zijn voor het beheer van de server. De inlichtingen die worden verkregen via de antwoordformulieren, worden uitsluitend bijgehouden om ons in staat te stellen om op uw vragen te antwoorden. Die informatie wordt in geen geval voor andere doeleinden gebruikt of aan andere organisaties doorgespeeld.

O.T. Projects bvba (RealtyCare) verbindt er zich toe om de informatie die door zijn klanten worden bekendgemaakt, niet bekend te maken of te verdelen aan derden. Die informatie wordt strikt vertrouwelijk verwerkt en wordt alleen gebruikt in het kader van het klantenbeheer en marktstudies en met de bedoeling om gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes rond onze producten en diensten te voeren.

Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u ons dit per mail of per brief laten weten.

O.T. Projects bvba (RealtyCare) past de principes toe van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De klant kan op elk moment vragen om de persoonsgegevens die hij aan O.T. Projects bvba (RealtyCare) heeft bezorgd, in te kijken, te corrigeren of te schrappen. Hij dient daarvoor een mailbericht te verzenden naar het volgende mailadres ot@RealtyCare.be

Bevoegde rechtbank en toepasselijke wet

Elk geschil met betrekking tot de site www.RealtyCare.be s

uitsluitend door de Belgische wetgeving bepaald. Alleen de rechtbanken en gerechtshoven van Brussel zijn bevoegd bij geschillen.

Verklaring over het recht op privacy (bescherming van de individuele omgeving). Deze site slaat geen enkele persoonlijke informatie op, maar houdt wel het IP-adres van de gebruiker bij, zodat de server dit onmiddellijk kan herkennen.

Contactpersoon: Olivier Tackoen, zaakvoerder – ot@RealtyCare.be